Szanowni Państwo

Realizując obowiązek wynikający z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej RODO, uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Liberta SKC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skierniewicach, adres: 96-100 Skierniewice, ul. Nowobielańska19, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez  Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000729110, kapitał zakładowy 10.000,00 zł, nr NIP 8361868988, REGON 380040692.
 2. Z Administratorem można skontaktować się pod podanym powyżej adresem, a także drogą e-mailową na adres: libertaskcapt@gmail.com lub rekrutacjaliberta@gmail.com oraz telefonicznie nr +48 604 49 47 32, +48 886 99 88 01.
 3. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  1. podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy takich jak złożenie oferty, korespondencja w sprawie uzgodnienia warunków umowy itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  2. realizacji umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  3. rekrutacji na wskazane w ofercie stanowisko i udostępnienie oferty potencjalnym pracodawcom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO)
  4. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z prawa np. wystawienie faktury, przechowywania dokumentacji księgowej itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  5. wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. b RODO)
  6. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które administrator uznaje w szczególności:
   • dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami,
   • cele archiwalne i statystyczne,
   • marketing bezpośredni
   • badanie satysfakcji klientów, w tym określanie jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów Administratora z oferowanych produktów i usług
   • wewnętrzne cele administracyjne Administratora, w tym w cele analityczne i statystyczne (lepszy dobor usług do potrzeb klientów, ogólna optymalizacja produktów, optymalizacja procesów obsługi, budowanie wiedzy o klientach, analiza finansowa itp.).
  7. W sytuacji kierowania do Administratora zapytań za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www. libertaskc.pl Pana / Pani dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie (pytania) kierowane za pomocą formularza kontaktowego – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi Pana / Pani zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  8. W przypadku przetwarzania danych dla celów nie wynikających z zawartej umowy przetwarzanie danych będzie możliwe w oparciu o udzieloną dobrowolnie zgodę wskazującą każdy odrębny cel przetwarzania tj.  na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wymienionych w pkt. III w szczególności:
  • okres realizacji umowy,
  • okres wskazany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym np. dochodzenie roszczeń (okres przedawnienia roszczeń), prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy), zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne, 
  • do czasu wycofania zgody.
 5. W sytuacjach, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na przetwarzanie danych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostanie zgodne z prawem. Wycofanie zgody może nastąpić drogą telefoniczną, e-mailową lub pocztową na adres wskazany w pkt. II.
 6. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych przetwarzanych w celach wskazanych w pkt. III ppkt. 6. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także przenoszenia danych (w granicach określonych w Rozdziale III ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
 8. Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć dostęp organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ponadto do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć dostęp podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), w szczególności dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, dostawcy usług księgowych, kadrowych, prawnych i doradczych.
 9. Pani/Pana dane w postaci wizerunku mogą być publikowane na portalu społecznościowym Facebook, dane zostaną udostępnione Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia i Facebook, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Tym samym, dane będą  przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Dane zostaną przetransferowane przez serwis Facebook na jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu.
 10. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 11. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale w razie ich niepodania zawarcie i realizacja umowy będzie niemożliwa. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne.
 12. W ramach działalności administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Pliki do pobrania